Folder

Rekrutacja – wdrażanie

Uwaga: Przedłużenie terminu rekrutacji do dnia 15.10.2020 r.

W terminie od1.06.2020 r. do 15.10.2020 r. Polski Instytut Badań i Innowacji rozpoczyna rekrutację do bezpłatnego udziału w fazie wdrażania rozwiązania IT wytworzonego w projekcie pt. „agroSENTINEL - opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025” - POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział w projekcie nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej z zakresu IT – ponieważ wdrożone rozwiązanie platformy edukacyjnej z systemem GIS ma za zadanie wspierać przekazywanie wiedzy praktycznej dotyczącej wsparcia produkcji rolniczej z wykorzystaniem m.in. technologii satelitarnych. Zakwalifikowani do udziału w projekcie Użytkownicy oraz Odbiorcy otrzymają bezpłatną możliwość korzystania z platformy e-learningowej oraz narzędzi GIS wraz z materiałami dydaktycznymi w zakresie stosowania zobrazowań satelitarnych w rolnictwie. Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie zyskają dzięki temu uczestnictwu w projekcie wiedzę, kompetencję i praktyczne umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy, nauce czy procesie kształcenia zawodowego rolników w zakresie scen satelitarnych oraz narzędzi GIS wspierających nowoczesną produkcję rolniczą zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Inne korzyści uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione na stronie internetowej projektu agrosentinel.pl oraz poniżej w załączonej do procesu rekrutacji dokumentacji informacyjnej.

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób lub podmiotów spełniających kryteria tzw. Użytkownika lub Odbiorcy wytworzonych wartości niematerialnych w ramach projektu agroSENTINEL:

 1. Użytkownicy – podmioty prowadzące działalność doradczą w obszarze rolnictwa tzw. Doradcy Rolni lub podmioty prowadzące edukację i szkolenia w obszarze rolnictwa tzw. Szkoły Rolnicze. W ramach projektu planuje się że w fazie wdrażania zostanie zrekrutowanych 15 podmiotów związanych z prowadzeniem tzw. doradztwa rolniczego, z każdego podmiotu zostanie zrekrutowanych po dwóch (2) pracowników/współpracowników. Ponadto uczestnikami fazy wdrażania będą dwie (2) szkoły zawodowe kształcące w dziedzinach rolnictwa, z każdej szkoły po ośmiu (8) pracowników/współpracowników. W przypadku braku możliwości delegowania wskazanej ilości osób z każdego podmiotu ilość instytucji biorących udział w procesie wdrażania może zostać zwiększana, aż do osiągnięcia wymaganych limitów. W wyniku rekrutacji zostaną uczestnikami projektu osoby związane z doradztwem rolnym w ilości 30 osób (związane z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarcza) oraz 16 osób związanych z pracą w szkołach rolniczych na terenie Polski.

 2. Odbiorcy – rolnicy posiadające wykształcenie rolnicze lub doświadczenie w pracy w rolnictwie. Odbiorcami są również uczestnicy procesu kształcenia (kursy/edukacja zawodowa), którzy są osobami starającymi się nabyć kompetencje w obszarze rolnictwa. W ramach projektu planuje się zaangażować za pośrednictwem Użytkowników w fazie wdrażania 220 osób spełniających kryteria Odbiorców. Planuje się, że rekrutacja prowadzona przez podmioty doradztwa rolniczego zakwalifikuje około 180 osób, natomiast rekrutacja prowadzona przez szkoły zawodowe około 40 osób spełniających niniejsze kryteria dostępu do świadczenia.

Oferowane wsparcie
 1. bezpłatny stały i bez ograniczeń dostęp do platformy e-learninig z systemem GIS;
 2. konsultacje metodologiczne/superwizje – 20 godz.
 3. seminarium ( w formie webinaru) szkoleniowo-instruktażowe dla przedstawicieli instytucji wdrażających z działania, wykorzystania oraz możliwości platformy edukacyjnej agroSentinel – 8 h na osobę (dla pierwszych 24
 4. zgłoszonych osób)
 5. wsparcie techniczne wdrażania platformy edukacyjnej agroSENTINEL (konsultacje, informatyczne, pomoc techniczna) – kontakt ciągły bez ograniczeń czasowych.
 6. wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów PIBI.
Na etapie wdrożenia Odbiorcy otrzymają:
 1. bezpłatny dostęp do platformy e-learninig z systemem GIS;
 2. wsparcie techniczne w obsłudze udostępnianej (wdrożonej) platformy edukacyjnej agroSENTINEL (konsultacje, informatyczne, pomoc techniczna) – kontakt ciągły bez ograniczeń czasowych –– kontakt ciągły bez ograniczeń telefoniczny oraz mailowy w godzinach pracy Lidera
 3. wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów PIBI i pracowników Instytucji, które wdrożyły rozwiązanie (czat, email, telefon).
Szkolenie

Pierwsze 24 osób z grupy Użytkowników w tym 18 doradców rolnych i 6 przedstawicieli Szkół będzie mogło wziąć udział w seminarium szkoleniowo instruktażowym stacjonarnym z działania, wykorzystania oraz możliwości platformy edukacyjnej wytworzonej w ramach projektu agroSentinel. Każdego dnia seminarium planuje się przeszkolić około 12 osób.

W związku z aktualnie panującą pandemią Covid-19 prawdopodobnie zostanie zorganizowane niniejsze seminarium w formie zdalnej z wykorzystaniem stosownych środków komunikacji elektronicznej. Pozostałe osoby zrekrutowane do fazy wdrażania będą przeszkolone w oparciu o materiały i dokumentację oraz przygotowane instrukcję. Seminarium szkoleniowo – instruktażowe zostanie również nagrane i udostępnione uczestnikom procesu fazy wdrażania. Wstępnie planuje się przeprowadzenie seminarium szkoleniowo – instruktażowego w dniach 15-16.10.2020 r.


Osoby - Formularz zgłoszeniowy odbiorców
Szkoły - Formularz zgłoszeniowy użytkowników
DORADCY - Formularz zgłoszeniowy użytkowników
PRACOWNICY - Formularz zgłoszeniowy dla osób wskazanych przez Użytkowników
DEKLARACJA PODMIOTY - Deklaracja uczestnictwa w projekcie Użytkowników
DEKLARACJA OSOBY - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
RODO - Oświadczenie o przetwarzaniu danych o osobowych
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie agroSENTINEL 2019