Folder

Rekrutacja – testowanie

Dd dnia 18.11.2019 r. Polski Instytut Badań i Innowacji rozpoczyna rekrutację do bezpłatnego udziału w roli testerów rozwiązań IT w projekcie pt. „agroSENTINEL - opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025” - POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udział w projekcie nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej z zakresu IT. Uczestnicy zostają przeszkoleni, otrzymają narzędzie oraz dokumentację, która pozwoli im przejść proces testowania rozwiązania. Zyskają dzięki temu wiedzę, kompetencję i praktyczne umiejętności możliwe do wykorzystania w pracy, nauce czy procesie kształcenia zawodowego. Inne korzyści uczestnictwa w projekcie zostały przedstawione poniżej, oraz w załączonej dokumentacji.

W ramach procesu testowania, który będzie trwał od grudnia do końca lutego 2020 roku, uczestnicy, pod nadzorem specjalistów w dziedzinie IT będą realizować harmonogram testów, raportować zidentyfikowane błędy oraz przekazywać uwagi i propozycję usprawnień do działania platformy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie, który potwierdzi nabyte kompetencję.

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób lub podmiotów spełniających kryteria tzw. Użytkownika lub Odbiorcy wytworzonych wartości niematerialnych w ramach projektu agroSENTINEL:

 1. Użytkownicy to podmioty prowadzące działalność doradczą w obszarze rolnictwa tzw. Doradcy Rolni lub podmioty prowadzące edukację i szkolenia w obszarze rolnictwa tzw. Szkoły Rolnicze.

  W ramach projektu planuje się zaangażować w fazie testowania dwa podmioty związane z prowadzeniem Doradztwa Rolniczego, z każdego podmiotu po dwóch pracowników/współpracowników oraz 2 szkoły zawodowe kształcące w dziedzinach rolnictwa, z każdej szkoły po dwóch pracowników/współpracowników. W przypadku braku możliwości delegowania dwóch osób z każdego podmiotu ilość instytucji biorących udział w procesie testowania będzie zwiększana, aż do osiągnięcia 12 osób, przedstawicieli użytkowników.

 2. Odbiorcy to rolnicy posiadające wykształcenie rolnicze lub doświadczenie w pracy w rolnictwie. Odbiorcą są również uczestnicy procesu kształcenia (kursy/edukacja zawodowa), którzy są osobami starającymi się nabyć kompetencje w obszarze rolnictwa.

  W ramach projektu planuje się zaangażować w fazie testowania 10 rolników oraz dwóch uczestników procesu kształcenia zawodowego.

Oferowane wsparcie:

Na etapie testowania Użytkownicy otrzymają:

 1. bezpłatny dostęp do platformy e-learning z systemem GIS;
 2. przeszkolenie (stacjonarne lub wirtualne) procesu testowania oprogramowania, działania, wykorzystania oraz możliwości platformy edukacyjnej agroSentinel – łącznie 8 godz. szkolenia na osobę;
 3. wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów PIBI oraz partnera ponadnarodowego w całym procesie testowania (czat, email, telefon).

Na etapie testowania Odbiorcy otrzymają:

 1. bezpłatny dostęp do platformy e-learning z systemem GIS;
 2. przeszkolenie (stacjonarne lub wirtualne) procesu testowania oprogramowania, działania, wykorzystania oraz możliwości platformy edukacyjnej agroSentinel – łącznie 8 godz. szkolenia na osobę;
 3. wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów PIBI oraz partnera ponadnarodowego w całym procesie testowania (czat, email, telefon).
Szkolenie

Pierwsze 12 osób, w tym 6 rolników, 2 przedstawicieli Szkół oraz 4 doradców rolnych będzie mogło wziąć udział w jednodniowym szkoleniu stacjonarnym z zakresu testowania prowadzonego w dniach 2 lub 3 grudnia 2019 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 w Warszawie. Organizator gwarantuje zwrot kosztów podróży uczestników, pełne wyżywienie oraz Certyfikat uczestnictwa wystawiony przez Organizatora.

Kolejne osoby realizujące testy będą przeszkolone w oparciu o materiały i dokumentację oraz przygotowane instrukcję. Szkolenie zostanie również nagrane i udostępnione uczestnikom procesu.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz zasad rekrutacji zostały zawarte w dokumencie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJKECIE oraz załącznikach możliwych do pobrania poniżej.

1. Informacja o rekrutacji
2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie agroSENTINEL 2019
3. Formularz zgłoszeniowy użytkowników
4. Formularz zgłoszeniowy dla osób wskazanych przez Użytkowników
5. Formularz zgłoszeniowy odbiorców
6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Użytkowników
7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych