Program

Program

Komisja Europejska wdrożyła program kosmiczny Copernicus, którego wprowadzanie stało się doskonałym przykładem współpracy europejskiej i najobszerniejszym programem obserwacji Ziemi o znaczeniu światowym, który przyczynia się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym w tym rolnictwa. Program Copernicus ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia Europie niezależnego dostępu do strategicznych informacji geoprzestrzennych wspierających wiele polityk unijnych, krajowych i regionalnych w tym jedną z najistotniejszych Wspólną Politykę Rolną. Organy publiczne w Europie i na świecie w coraz większym zakresie korzystają z informacji pozyskanych z tego programu przy świadczeniu usług i podejmowaniu decyzji – również w rolnictwie.

Najpopularniejsze usługi dla rolnictwa to:
  • monitorowanie upraw,
  • monitorowanie zapotrzebowania w nawozy
  • monitorowanie suszy rolniczej
  • monitorowanie jakości upraw w tym biomasy
  • monitorowanie zapotrzebowania w wodę
  • monitorowanie zmian przestrzeni rolniczej i ich wpływu na środowisko
  • monitorowanie dopłat bezpośrednich i warunków ich przyznawania w gospodarstwach rolnych

Z punktu widzenia Komisji Europejskiej (KE) bardzo istotną kwestią jest znaczenie dalszego rozwijania skutecznej, dobrze zintegrowanej i bezpiecznej infrastruktury programu Copernicus, w tym segmentów kosmicznych i naziemnych, oraz usług mających zapewnić ich ciągłe działanie i ewoluowanie w przyszłości, a także utrzymywania bliskich kontaktów z użytkownikami programu Copernicus, by zrozumieć ich potrzeby i priorytety. KE swoimi działaniami promuje podejście, w którym odzwierciedlony jest łańcuch wartości danych z programu Copernicus: od zbierania i przetwarzania danych przez dystrybucję danych i informacji, aż po działania ukierunkowane na absorpcję wśród użytkowników i na rynku.

Bez odpowiedniego wsparcia edukacyjnego zwłaszcza w obszarze rolnictwa absorpcja tych danych będzie niska i nie przełoży się na wzrost konkurencyjności rolnictwa polskiego w stosunku do innych krajów w Unii Europejskiej i na Świecie. Instytucje działające w obszarze rolnictwa m.in. podmioty doradcze, szkoły zawodowe oraz rolnicy, powinny uzyskać jak najszersze wsparcie dydaktyczne w obszarze zastosowania scen satelitarnych Sentinel. W powyżej wskazany postulat i działania wpisuje się projekt „agroSentinel – opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025”.