Program

O projekcie

Spółka, wspólnie z polskim oraz greckim Partnerem realizuje projekt projektu: „agroSENTINEL – opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0010/18), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie w ramach międzynarodowej sieci partnerskiej zaawansowanego systemu informatycznego, który będzie narzędziem do praktycznej nauki jego użytkowników (rolników indywidulanych, doradców rolnych, instytucje edukacyjne i pozarządowe) zastosowania scen satelitarnych w rolnictwie. Poprzez zastosowanie systemu e-learning zintegrowanego z platformą przetwarzania scen satelitarnych użytkownicy końcowi będą mogli poza teoretyczną nauką (z wykorzystaniem nowoczesnego systemu e-learningowego) realizować zadania praktyczne w zintegrowanym z nią systemie informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS). Uzyskają status operatora systemu agroSentinel z możliwością jego wdrożenia w działalność rolniczą/doradczą/edukacyjną. Długoterminowe cele wdrożenia platformy wiążą się z optymalizacją zabiegów agrotechnicznych w gospodarstwach rolnych o profilu produkcji roślinnej i zwiększenie efektowności i wydajności gospodarstw.

Efektem projektu będzie wdrożenie systemu w 17 instutycjach oraz objęcie wsparciem 266 osób, które zwiększą swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych i satelitarnych wykorzystywanych w rolnictwie.

  • Wartość projektu: 1 383 746,40 zł
  • Dofinansowanie EU: 1 304 734,48 zł
  • Dotacja celowa (budżet państwa): 16 411,92 zł
  • Wkład własny: 62 600 zł

Rozwój techniki satelitarnych daje możliwość nowego spojrzenia na procesy zarządzania i monitorowania produkcji rolniczej i kształcenia tych umiejętności u rolników w zakresie zarządzania produkcją rolniczą. Partnerzy projektu „agroSentinel” zidentyfikowali potrzeby podmiotów doradczych, szkół oraz rolników w kierunku kształcenia z innowacyjnych rozwiązań w oparciu o sceny satelitarne oferowane w ramach programu Copernicus. Przed realizacją projektu dokonano rozpoznania skali potrzeb kształcenia zawodowego w tym zakresie, co pozwoliło określić cele do osiągnięcia w projekcie i niezbędne działania wraz z pożądanymi rezultatami. W projekcie zaangażowani są partnerzy, których działalność znakomicie wpisuje się w ideę projektu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie platformy warsztatowej z technik rolnictwa precyzyjnego ze wsparciem GIS (bieżący dostępem on-line do scen satelitarnych Sentinel). Platforma będzie oferowała materiały edukacyjne i zadania treningowe do samodzielnego wykonania przez odbiorców końcowych.

Prace zaplanowane w projekcie obejmą:
  • opracowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby interaktywnego modułu edukacyjnego e-learning,
  • opracowanie koncepcji założeń i funkcjonalności modułów informatycznych;
  • budowę systemu informatycznego agroSENTINEL z jednoczesną weryfikacją założeń i funkcjonalności systemu GIS,
  • udostępnienie platformy internetowej dla zainteresowanych użytkowników oraz odbiorców końcowych.

W początkowych etapach realizacji projektu zostanie przeprowadzone doprecyzowanie postawionego zadania i ustalenie koncepcji funkcjonalności i możliwości wykorzystania systemu informatycznego GIS w rolnictwie. W dalszej części projektu opracowane zostaną materiały dydaktyczne dla zastosowania praktycznego, uwzględniając warunki występujące w faktycznych gospodarstwach rolnych.

Podsumowaniem działań będzie wdrożenie jednolitego modelu platformy warsztatowej GIS z e-learningiem  odgrywające najważniejszą rolę we wsparciu osiągana celu projektu.

Koncepcja platformy na potrzeby kształcenia zawodowego oparta będzie na stworzonym interaktywnym module edukacyjnym zintegrowanym z GIS, gdzie strategia nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie rolnictwa precyzyjnego promuje aktywne formy uczenia się przez praktyczne rozwiązywanie problemów, zamiast klasycznego pamięciowego opanowywania informacji.